Σε αυτήν την πλατφόρμα έχουν πρόσβαση μόνο εγγεγραμμένοι υποψήφιοι επιχειρηματίες καθώς και ήδη εγκαταστημένες επιχειρήσεις.