Το έργο ENGINE-HUBs – «Creating “Circular Business” by young ENGINEers at the cross-border area of Greece-Bulgaria» είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020.

Κύριος στόχος του έργου είναι ο εντοπισμός επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας και η δημιουργία μιας δομής μέσω της οποίας οι επιχειρηματικές ιδέες δυνητικών επιχειρηματιών θα έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν σε επιχειρήσεις.

Η εν λόγω δομή θα προσφέρει μια νέα επιχειρηματική προσέγγιση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων επιστημόνων. Η δομή αυτή βασίζεται σε 3 πυλώνες: γνώση, καθοδήγηση και δικτύωση.