Очакваните резултати от проекта чрез изпълнението на неговите дейности по време и след проекта, са количествено определени и са следните:

  • Създаване и постоянна работа на 4 ENGINE-ΗUBs
  • Подкрепа на поне 90 инженери и други учени
  • Най-малко 9 млади предприемачи трябва да създадат свои предприятия
  • Подкрепа на поне 9 съществуващи предприятия